Mediemyndigheten

Mediemyndigheten ska inom sitt verksamhetsområde verka för yttrandefrihet, medie- och informationskunnighet samt möjligheterna till mediemångfald och tillgänglighet. Myndigheten ansvarar även för frågor om tillstånd, registrering, tillsyn, mediestöd och utgivningsbevis på medieområdet.

Historik

År 1979 inrättades Närradiokommittén, en statlig offentlig utredning som samtidigt fick i uppdrag att administrera försöksverksamheten med närradio. När närradion permanentades ersattes Närradiokommittén med Närradionämnden år 1986.

Efter att riksdagen beslutat att inrätta kommersiell lokalradio inrättades Styrelsen för lokalradiotillstånd år 1993.

År 1994 slogs Närradionämnden samman med Styrelsen för lokalradiotillstånd och bildade Radio- och TV-verket (RTVV). Myndigheternas tillsynsverksamhet förlades till den nya myndigheten Granskningsnämnden för radio och TV.

År 2010 slogs Radio- och TV-verket ihop med Granskningsnämnden för radio och TV och bildade Myndigheten för radio och TV (MRTV). Myndigheten bytte namn år 2016 till Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) med anledning av att ansvaret för presstödsfrågor tillkommit i samband med att Presstödsnämnden inordnats i myndigheten.

År 2024 slogs MPRT samman med Statens medieråd och bildade Mediemyndigheten.