Effekterna av ett transportöransvar över Öresund

On 9 december, 2015 by Thomas Nilsson

Detta brev skickade Region Skånes utvecklingsdirektör Mikael Stamming till riksdagens samtliga ledamöter. Eftersom jag deltog i framskrivningen av underlagen till brevet, väljer jag att även publicera det här.

Idag lägger regeringen fram en proposition till riksdagen om transportöransvar för Öresundsregionens pendeltågstrafik, Öresundstågen. Remisstiden har varit kort och involverat få, därför kommer här några snabba reflektioner från Skåne.

För att uppfylla transportörsansvaret kommer färden mellan Malmö och Köpenhamn förlängas med minst en timme, enkel resa. Det innebär att Öresundsintegrationen kommer att kastas tillbaka till den situation som rådde före Öresundsbron byggdes, då överfart med färja tog mer än en timme, enkel resa.

En gemensam arbetsmarknad

Öresundsregionen, som består av Skåne och den danska ön Själland, är Nordens största och mest tätbefolkade storstadsområde med närmare 3,9 miljoner invånare varav cirka 2/3 på den danska och 1/3 på den svenska sidan Öresund. Öresundsregionen är till ytan ungefär lika stort som Stockholm-Uppsala-Södermanland med 2,9 miljoner invånare, eller Västra Götaland med 1,6 miljoner invånare.

Arbetspendlingen över Öresund har sedan Öresundsbron invigdes sommaren år 2000 gått från 3 000 personer till nästan 16 000 år 2015. Av dessa är det 15 000 som bor i Skåne och pendlar till Danmark. Tillgången på arbete och ett högre löneläge är de främsta drivkrafterna bakom pendlingen till Danmark.

Det främsta färdmedlet över Öresundsbron är med Öresundstågen. 33 300 resor görs varje dag med Öresundstågen, varav 17 200 pendlarresor.

Öresundstågen fungerar som pendeltåg inom hela Öresundsregionen, med stationer långt in i Själland och i hela Skåne. En resa från Malmö C till Köpenhamns flygplats Kastrup tar normalt 20 minuter och till Köpenhamns hovedbangård tar det normalt 35 minuter. Under rusningstid går tågen var tionde minut, annars var tjugonde minut och nattetid varje timme. I princip alla resor betalas med månadskort eller förköpskort.

Som före Öresundsbron

Eftersom såväl Öresundsbron som pendeltågstrafiken har byggts med den nordiska passunionen, som gällt ända sedan 1954, i åtanke finns det ingen infrastruktur redo för att kontrollera samtliga passagerares resehandlingar före ombordstigning. Då Öresundstågen fungerar som pendeltåg har både tågen och stationerna tvärtom utformats för så snabb av- och påstigning som möjligt.

Därför måste alla passagerare, omkring 400 passagerare per tåg i rusningstid, kliva av tåget i Kastrup (sista stationen före Sverige), gå igenom en passkontroll, för att sedan kliva på nästa tåg. Detta innebär att resan mellan Själland och Skåne förlängs med minst en timme, enkel resa. Det innebär också att Öresundsintegrationen kommer att kastas tillbaka till den situation som rådde före Öresundsbron byggdes, då överfart med färja tog mer än en timme, enkel resa.

Det är inte ens säkert att tågbolagen mäktar med att uppfylla transportöransvaret så som det formuleras i både de svenska och danska lagförslagen, utan hellre ställer in trafiken över gränsen helt och hållet, vilket både SJ och dess danska motsvarighet DSB har aviserat att de tänker göra.

Så drabbas den svenska sidan av Öresundsregionen av transportörsansvaret

Detta är några av de saker som gränskontroller i Öresund kommer att innebära i praktiken:

 • När Sverige inför transportöransvar kommer 10-minuterstrafik vid rusningstid kommer bli 20-minuterstrafik. Dubbla tågsätt kommer halveras. Detta för att rent praktiskt kunna klara av tågbolagets kontroll av giltiga färdhandlingar som pass och visum på Kastrups pendeltågsstation, där samtliga passagerare måste gå av tåget.
 • Till det kommer ytterligare ett stopp på Hyllie pendeltågstation, för polisens id-kontroll av samtliga tågpassagerare. Sammanlagt kommer dessa två kontrollpunkter förlänga resan med omkring en timme, då nästa avgång måste inväntas för att inte fortplanta förseningarna i det övriga pendeltågssystemet i Skåne.
 • När Danmark inför transportöransvar kommer även varje resa till Danmark förlängas med minst en timme. Totalt blir det två timmars längre restid för de jobbpendlare som korsar Öresund med tåg. För de som pendlar mellan Malmö C och Köpenhamns H kommer färdtiden öka från 35 minuter till omkring 90 minuter, enkel resa.
 • Det ökade tidsavståndet till Köpenhamns arbetsmarknad kommer att minska Malmös arbetsmarknadsregion. Idag nås 842 000 potentiella arbetsplatser med en timmes pendeltågsresa från Malmö C. När transportörsansvaret införs kommer den summan mer än halveras till 348 000 arbetsplatser.
 • Samtliga som arbetar på ena sidan och bor på den andra sidan av Öresundsbron riskerar att förlora sina arbeten när arbetsgivaren inte kan vara säker på att arbetskraften kommer i tid – varje dag.
 • Förskolor och fritids kommer inte ha möjlighet att erbjuda barnomsorg där båda föräldrar arbetar på andra sidan Öresund, då arbetsdagarna inklusive pendling kommer att överstiga förskolans/fritids öppettider.
 • Internationella företag som har valt att etablera sig i den svenska delen av Öresundsregionen på grund av närheten till Köpenhamns flygplats riskerar att ompröva sitt ställningstagande när restiden dit i flera fall tredubblas.
 • Företag som är i färd med eller planerar att etablera sig i den svenska sidan av Öresundsregionen riskerar att välja en annan etableringsplats.
 • Handeln på den svenska sidan av Öresund kommer att förlora inkomster på grund av bortfall från både affärsresenärer och turister som anländer till regionen via Köpenhamns flygplats.
 • Såväl SJ som bussresearrangörer har aviserat att de avser att upphöra med persontransporter över Öresundsbron, snarare än att underkasta sig transportöransvaret. Även DSB, som driver Öresundstågen på den danska sidan, har aviserat att de kan komma att upphöra med att köra tågen över Öresundsbron.
 • Även färjetrafiken mellan Helsingör och Helsingborg kommer att påverkas av lagförslaget. Dagtid går en fordons- och passagerarfärja var femtonde minut mellan dessa städer. Konceptet kallas en ”flytande bro”. Som mest reser 50 000 passagerare om dagen på båtarna. Eftersom färjelägena heller inte är byggda med gränskontroller i åtanke, kommer båtarna få lämna hamn halvfulla medan gränshandlingskontroll pågår på land, samtidigt som bilköerna till färjeläget kommer gå genom hela Helsingör ända till motorvägen. Motsvarande köer kommer även att bildas i Helsingborg när den danska lagen om transportöransvar börjar gälla.

Kasta inte bort femton års Öresundsintegration

Jag inser att alternativen är få om de politiska målsättningarna är att både värna asylrätten och minska antalet asylansökningar i Sverige.

Syftet med detta brev är att upplysa Sveriges riksdag om konsekvenserna av förslaget och vilka alternativkostnader som uppkommer, så att man kan fatta ett väl underbyggt beslut i frågan. Skåne har Sveriges lägsta sysselsättningsgrad och sjätte lägst skattekraft. Vi behöver en så stor och smidig arbetsmarknadsregion som det bara är möjligt.

Det är också en uppmaning till Sveriges riksdag att till varje pris hitta en lösning så snart som det bara är möjligt, som mildrar effekterna av den föreslagna lagen på Öresundsregionens vardag. Alternativet vore att kasta bort femton års Öresundsintegration – samt en hel Öresundsbro till ingen nytta.

Mikael Stamming
Utvecklingsdirektör
Region Skåne

Comments are closed.